-43%
Le deal à ne pas rater :
TEFAL Friteuse sans huile 4,2 L, Air Fryer, 8 programmes
79.99 € 139.99 €
Voir le deal

Le poème de Parménide.

4 participants

Aller en bas

Le poème de Parménide. Empty Le poème de Parménide.

Message par neopilina Dim 22 Sep 2013 - 15:56

Trouvée sur le remarquable site de ressources en ligne " Remacle ", l'édition du texte grec des fragments du poème par Diels.

B.  FRAGMENTE

ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩ

1.

ἵπποι ταί με φέρουσιν, ὅσον τ᾿ ἐπὶ θυμὸς ἱκάνοι,
πέμπον, ἐπεί μ᾿ ἐς ὁδὸν βῆσαν πολύφημον ἄγουσαι
δαίμονες, ἣ κατὰ πάντ᾿ ἄστη φέρει εἰδότα φῶτα·
τῆι φερόμην· τῆι γάρ με πολύφραστοι φέρον ἵπποι
ἅρμα τιταίνουσαι, κοῦραι δ᾿ ὁδὸν ἡγεμόνευον. 5
ἄξων δ᾿ ἐν χνοίηισιν ἵει σύριγγος ἀυτήν
αἰθόμενος (δοιοῖς γὰρ ἐπείγετο δινωτοῖσιν
κύκλοις ἀμφοτέρωθεν), ὅτε σπερχοίατο πέμπειν
῾Ηλιάδες κοῦραι, προλιποῦσαι δώματα Νυκτός,
εἰς φάος, ὠσάμεναι κράτων ἄπο χερσὶ καλύπτρας. 10
ἔνθα πύλαι Νυκτός τε καὶ ῎Ηματός εἰσι κελεύθων,
καί σφας ὑπέρθυρον ἀμφὶς ἔχει καὶ λάινος οὐδός·
αὐταὶ δ᾿ αἰθέριαι πλῆνται μεγάλοισι θυρέτροις·
τῶν δὲ Δίκη πολύποινος ἔχει κληῖδας ἀμοιβούς.
τὴν δὴ παρφάμεναι κοῦραι μαλακοῖσι λόγοισιν. 15
πεῖσαν ἐπιφραδέως, ὥς σφιν βαλανωτὸν ὀχῆα
ἀπτερέως ὤσειε πυλέων ἄπο· ταὶ δὲ θυρέτρων
χάσμ᾿ ἀχανὲς ποίησαν ἀναπτάμεναι πολυχάλκους
ἄξονας ἐν σύριγξιν ἀμοιβαδὸν εἰλίξασαι
γόμφοις καὶ περόνηισιν ἀρηρότε· τῆι ῥα δι᾿ αὐτέων 20
ἰθὺς ἔχον κοῦραι κατ᾿ ἀμαξιτὸν ἅρμα καὶ ἵππους.
καί με θεὰ πρόφρων ὑπεδέξατο, χεῖρα δὲ χειρί
δεξιτερὴν ἕλεν, ὧδε δ᾿ ἔπος φάτο καί με προσηύδα·
ὦ κοῦρ᾿ ἀθανάτοισι συνάορος ἡνιόχοισιν,
ἵπποις ταί σε φέρουσιν ἱκάνων ἡμέτερον δῶ, 25
χαῖρ᾿, ἐπεὶ οὔτι σε μοῖρα κακὴ προὔπεμπε νέεσθαι
τήνδ᾿ ὁδόν (ἦ γὰρ ἀπ᾿ ἀνθρώπων ἐκτὸς πάτου ἐστίν),
ἀλλὰ θέμις τε δίκη τε. χρεὼ δέ σε πάντα πυθέσθαι
ἠμὲν ᾿Αληθείης εὐκυκλέος ἀτρεμὲς ἦτορ
ἠδὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐκ ἔνι πίστις ἀληθής. 30
ἀλλ᾿ ἔμπης καὶ ταῦτα μαθήσεαι, ὡς τὰ δοκοῦντα
χρῆν δοκίμως εἶναι διὰ παντὸς πάντα περῶντα.

1. (1-33. 52-57 Karst., 1 - 32. 34 - 37 Stein] 1-30. 33 SEXT.  VII, 111

ὁ δὲ γνώριμος αὐτοῦ Παρμενίδης τοῦ μὲν δοξαστοῦ λόγου κατέγνω, φημὶ δὲ τοῦ ἀσθενεῖς ἔχοντος ὑπολήψεις, τὸν δ᾿ ἐπιστημονικόν, τουτέστι τὸν ἀδιάπτωτον, ὑπέθετο κριτήριον, ἀποστὰς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων πίστεως· ἐναρχόμενος γοῦν τοῦ Περὶ φύσεως γράφει τὸν τρόπον τοῦτον· ᾿ἵπποι ..  λείπεται.

Folgt seine Paraphrase § 112-114.

ἐν τούτοις γὰρ ὁ Παρμενίδης ἵππους μέν φησιν αὐτὸν φέρειν τὰς ἀλόγους τῆς ψυχῆς ὁρμάς τε καὶ ὀρέξεις (1), κατὰ δὲ τὴν πολύφημον ὁδὸν τοῦ δαίμονος πορεύεσθαι τὴν κατὰ τὸν φιλόσοφον λόγον θεωρίαν, ὃς λόγος προπομποῦ δαίμονος τρόπον ἐπὶ τὴν ἁπάντων ὁδηγεῖ γνῶσιν (2. 3), κούρας δ᾿ αὐτοῦ προάγειν τὰς αἰσθήσεις (5), ὧν τὰς μὲν ἀκοὰς αἰνίττεται ἐν τῶι λέγειν ᾿δοιοῖς ... κύκλοις᾿ (7. 8 ), τουτέστι τοῖς τῶν ὤτων, τὴν φωνὴν δι᾿ ὧν καταδέχονται, τὰς δὲ ὁράσεις ῾Ηλιάδας κούρας κέκληκε (9), δώματα μὲν Νυκτὸς ἀπολιπούσας (9) διὰ τὸ μὴ χωρὶς φωτὸς γίνεσθαι τὴν χρῆσιν αὐτῶν. ἐπὶ δὲ τὴν ᾿πολύποινον᾿ ἐλθεῖν Δίκην καὶ ἔχουσαν ᾿κληῖδας ἀμοιβούς᾿ (14), τὴν διάνοιαν ἀσφαλεῖς ἔχουσαν τὰς τῶν πραγμάτων καταλήψεις. ἥτις αὐτὸν ὑποδεξαμένη (22) ἐπαγγέλλεται δύο ταῦτα διδάξειν ᾿ἠμὲν ἀληθείης εὐπειθέος ἀτρεμὲς ἦτορ᾿ (29), ὅπερ ἐστὶ τὸ τῆς ἐπιστήμης ἀμετακίνητον βῆμα, ἕτερον δὲ ᾿βροτῶν δόξας ... ἀληθής᾿ (30), τουτέστι τὸ ἐν δόξηι κείμενον πᾶν, ὅτι ἦν ἀβέβαιον.

28–32 SIMPL., cael. 557, 20

οἱ δὲ ἄνδρες ἐκεῖνοι διττὴν ὑπόστασιν ὑπετίθεντο, τὴν μὲν τοῦ ὄντως ὄντος τοῦ νοητοῦ, τὴν δὲ τοῦ γινομένου τοῦ αἰσθητοῦ, ὅπερ οὐκ ἠξίουν καλεῖν ὂν ἁπλῶς, ἀλλὰ δοκοῦν ὄν. διὸ περὶ τὸ ὂν ἀλήθειαν εἶναί φησι, περὶ δὲ τὸ γινόμενον δόξαν. λέγει γοῦν ὁ Παρμενίδης ᾿χρεὼ ... περῶντα᾿ (28ff).

2.  (88-92 K., 37-40 St.) CLEM, Strom. V, 15 p. 653 P. nach. Emp.  (21 B 17, 21)

ἀλλὰ καὶ Παρμενίδης ἐν τῶι αὑτοῦ ποιήματι περὶ τῆς ἐλπίδος αἰνισσόμενος τὰ τοιαῦτα λέγει·

λεῦσσε δ᾿ ὅμως ἀπεόντα νόωι παρεόντα βεβαίως·
οὐ γὰρ ἀποτμήξει τὸ ἐὸν τοῦ ἐόντος ἔχεσθαι
οὔτε σκιδνάμενον πάντηι πάντως κατὰ κόσμον
οὔτε συνιστάμενον,

ἐπεὶ καὶ ὁ ἐλπίζων καθάπερ ὁ πιστεύων τῶι νῶι ὁρᾶι τὰ νοητὰ καὶ τὰ μέλλοντα. εἰ τοίνυν φαμέν τι εἶναι δίκαιον, φαμὲν δὲ καὶ καλόν, ἀλλὰ καὶ ἀλήθειάν τι λέγομεν· οὐδὲν δὲ πώποτε τῶν τοιούτων τοῖς ὀφθαλμοῖς εἴδομεν, ἀλλ᾿ ἢ μόνωι τῶι νῶι.

3. (41. 42 K. ST.) PROCL.in Parm. I p. 708, 16 (nach B 8, 25)

ξυνὸν δέ μοι ἐστιν
ὁππόυεν ἄρξωμαι· τόθι γὰρ πάλιν ἵξομαι αὖθις

4. (33-40 K., 43-50 St.) PROCL., in Tim. I, 345, 18 Diehl (nach 1, 30)

καὶ πάλιν

εἰ δ᾿ ἄγ᾿ ἐγὼν ἐρέω, κόμισαι δὲ σὺ μῦθον ἀκούσας,
αἵπερ ὁδοὶ μοῦναι διζήσιός εἰσι νοῆσαι·
ἡ μὲν ὅπως ἔστιν τε καὶ ὡς οὐκ ἔστι μὴ εἶναι,
Πειθοῦς ἐστι κέλευθος (᾿Αληθείηι γὰρ ὀπηδεῖ),
ἡ δ᾿ ὡς οὐκ ἔστιν τε καὶ ὡς χρεών ἐστι μὴ εἶναι, 5
τὴν δή τοι φράζω παναπευθέα ἔμμεν ἀταρπόν·
οὔτε γὰρ ἂν γνοίης τό γε μὴ ἐὸν (οὐ γὰρ ἀνυστόν)
οὔτε φράσαις.

5.  (40 K. 50 St.) CLEM. Strom. VI, 23 p 749 P.

᾿Αριστοφάνης ἔφη ᾿δύναται γὰρ ἴσον τῶι δρᾶν τὸ νοεῖν᾿ (fr. 691 K.) καὶ πρὸ τούτου ὁ ᾿Ελεάτης Παρμενίδης ᾿τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι᾿.

PLOTIN, Enn. V, 1, 8

ἥπτετο μὲν οὖν καὶ Παρμενίδης πρότερον τῆς τοιαύτης δόξης, καθόσον εἰς ταὐτὸ συνῆγεν ὂν καὶ νοῦν καὶ τὸ ὂν οὐκ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐτίθετο. ᾿τὸ γὰρ ... εἶναι᾿ λέγων καὶ ἀκίνητον λέγει τοῦτο, καίτοι προστιθεὶς τὸ νοεῖν σωματικὴν πᾶσαν κίνησιν ἐξαιρῶν ἀπ᾿ αὐτοῦ. An B 4 anzuschliessen

... τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι.

6

χρὴ τὸ λέγειν τε νοεῖν τ᾿ ἐὸν ἔμμεναι· ἔστι γὰρ εἶναι,
μηδὲν δ᾿ οὐκ ἔστιν· τά σ᾿ ἐγὼ φράζεσθαι ἄνωγα.
πρώτης γάρ σ᾿ ἀφ᾿ ὁδοῦ ταύτης διζήσιος <εἴργω>,
αὐτὰρ ἔπειτ᾿ ἀπὸ τῆς, ἣν δὴ βροτοὶ εἰδότες οὐδὲν
πλάττονται, δίκρανοι· ἀμηχανίη γὰρ ἐν αὐτῶν 5
στήθεσιν ἰθύνει πλακτὸν νόον· οἱ δὲ φοροῦνται
κωφοὶ ὁμῶς τυφλοί τε, τεθηπότες, ἄκριτα φῦλα,
οἷς τὸ πέλειν τε καὶ οὐκ εἶναι ταὐτὸν νενόμισται
κοὐ ταὐτόν, πάντων δὲ παλίντροπός ἐστι κέλευθος.

(43-51 K., 51-59 St.) SIMPL., phys. 117, 2 (nach fr. 4)

ὅτι δὲ ἡ ἀντίφασις οὐ συναληθεύει, δι᾿ ἐκείνων λέγει τῶν ἐπῶν δι᾿ ὧν μέμφεται τοῖς εἰς ταὐτὸ συνάγουσι τὰ ἀντικείμενα· εἰπὼν γὰρ ᾿ἔστι γὰρ εἶναι ... διζήσιος <εἴργω᾿ ἐπάγει>·

᾿αὐτὰρ ... κέλευθος᾿.

Vgl. SIMPL. physic.78, 2

μεμψάμενος γὰρ τοῖς τὸ ὂν καὶ τὸ μὴ ὂν συμφέρουσιν ἐν τῶι νοητῶι ᾿οἷς ... ταὐτόν᾿ (6. 8. 9) καὶ ἀποστρέψας τῆς ὁδοῦ τῆς τὸ μὴ ὂν ζητούσης ᾿ἀλλὰ ... νόημα᾿ (B 7. 2), ἐπάγει ᾿μοῦνος ...᾿.

7

οὐ γὰρ μήποτε τοῦτο δαμῆι εἶναι μὴ ἐόντα·
ἀλλὰ σὺ τῆσδ᾿ ἀφ᾿ ὁδοῦ διζήσιος εἶργε νόημα
μηδέ σ᾿ ἔθος πολύπειρον ὁδὸν κατὰ τήνδε βιάσθω,
νωμᾶν ἄσκοπον ὄμμα καὶ ἠχήεσσαν ἀκουήν
καὶ γλῶσσαν, κρῖναι δὲ λόγωι πολύδηριν ἔλεγχον
ἐξ ἐμέθεν ῥηθέντα. ... (B 8 )

(52 K., 60. 61 St.) PLATO, Soph. 237a

Παρμενίδης δὲ ὁ μέγας, ὦ παῖ, παισὶν ἡμῖν οὖσιν ἀρχόμενός τε καὶ διὰ τέλους τοῦτο ἀπεμαρτύρατο, πεζῆι τε ὧδε ἑκάστοτε λέγων καὶ μετὰ μέτρων·

οὐ γὰρ μήποτε τοῦτ᾿ οὐδαμῆι, φησίν, εἶναι μὴ ὄντα·
ἀλλὰ ... νόημα.

ARISTOT.  Metaph. XIV, 2; p. 1089a 2

ἔδοξε γὰρ αὐτοῖς πάντ᾿ ἔσεσθαι ἓν τὰ ὄντα, αὐτὸ τὸ ὄν, εἰ μή τις λύσει καὶ ὁμόσε βαδιεῖται τῶι Παρμενίδου λόγωι ᾿οὐ γὰρ ... ἐόντα᾿, ἀλλ᾿ ἀνάγκη εἶναι τὸ μὴ ὂν δεῖξαι ὅτι  ἔστιν. Ist viemmeicht an B 6 anzuschliessen.

8.

μόνος δ᾿ ἔτι μῦθος ὁδοῖο
λείπεται ὡς ἔστιν· ταύτηι δ᾿ ἐπὶ σήματ᾿ ἔασι
πολλὰ μάλ᾿, ὡς ἀγένητον ἐὸν καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν,
ἐστι γὰρ οὐλομελές τε καὶ ἀτρεμὲς ἠδ᾿ ἀτέλεστον·
οὐδέ ποτ᾿ ἦν οὐδ᾿ ἔσται, ἐπεὶ νῦν ἔστιν ὁμοῦ πᾶν, 5
ἕν, συνεχές· τίνα γὰρ γένναν διζήσεαι αὐτοῦ;
πῆι πόθεν αὐξηθέν; οὐδ᾿ ἐκ μὴ ἐόντος ἐάσσω
φάσθαι σ᾿ οὐδὲ νοεῖν· οὐ γὰρ φατὸν οὐδὲ νοητόν
ἔστιν ὅπως οὐκ ἔστι. τί δ᾿ ἄν μιν καὶ χρέος ὦρσεν
ὕστερον ἢ πρόσθεν, τοῦ μηδενὸς ἀρξάμενον, φῦν; 10
οὕτως ἢ πάμπαν πελέναι χρεών ἐστιν ἢ οὐχί.
οὐδέ ποτ᾿ ἐκ μὴ ἐόντος ἐφήσει πίστιος ἰσχύς
γίγνεσθαί τι παρ᾿ αὐτό· τοῦ εἵνεκεν οὔτε γενέσθαι
οὔτ᾿ ὄλλυσθαι ἀνῆκε Δίκη χαλάσασα πέδηισιν,
ἀλλ᾿ ἔχει· ἡ δὲ κρίσις περὶ τούτων ἐν τῶιδ᾿ ἔστιν· 15
ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν· κέκριται δ᾿ οὖν, ὥσπερ ἀνάγκη,
τὴν μὲν ἐᾶν ἀνόητον ἀνώνυμον (οὐ γὰρ ἀληθής
ἔστιν ὁδός), τὴν δ᾿ ὥστε πέλειν καὶ ἐτήτυμον εἶναι.
πῶς δ᾿ ἂν ἔπειτ᾿ ἀπόλοιτο ἐόν; πῶς δ᾿ ἄν κε γένοιτο;
εἰ γὰρ ἔγεντ᾿, οὐκ ἔστ(ι), οὐδ᾿ εἴ ποτε μέλλει ἔσεσθαι. 20
τὼς γένεσις μὲν ἀπέσβεσται καὶ ἄπυστος ὄλεθρος.
οὐδὲ διαιρετόν ἐστιν, ἐπεὶ πᾶν ἐστιν ὁμοῖον·
οὐδέ τι τῆι μᾶλλον, τό κεν εἴργοι μιν συνέχεσθαι,
οὐδέ τι χειρότερον, πᾶν δ᾿ ἔμπλεόν ἐστιν ἐόντος.
τῶι ξυνεχὲς πᾶν ἐστιν· ἐὸν γὰρ ἐόντι πελάζει. 25
αὐτὰρ ἀκίνητον μεγάλων ἐν πείρασι δεσμῶν
ἔστιν ἄναρχον ἄπαυστον, ἐπεὶ γένεσις καὶ ὄλεθρος
τῆλε μάλ᾿ ἐπλάχθησαν, ἀπῶσε δὲ πίστις ἀληθής.
ταὐτόν τ᾿ ἐν ταὐτῶι τε μένον καθ᾿ ἑαυτό τε κεῖται
χοὔτως ἔμπεδον αὖθι μένει· κρατερὴ γὰρ ᾿Ανάγκη 30
πείρατος ἐν δεσμοῖσιν ἔχει, τό μιν ἀμφὶς ἐέργει,
οὕνεκεν οὐκ ἀτελεύτητον τὸ ἐὸν θέμις εἶναι·
ἔστι γὰρ οὐκ ἐπιδευές· (μὴ) ἐὸν δ᾿ ἂν παντὸς ἐδεῖτο.
ταὐτὸν δ᾿ ἐστὶ νοεῖν τε καὶ οὕνεκεν ἔστι νόημα.
οὐ γὰρ ἄνευ τοῦ ἐόντος, ἐν ὧι πεφατισμένον ἐστιν, 35
εὑρήσεις τὸ νοεῖν· οὐδὲν γὰρ <ἢ> ἔστιν ἢ ἔσται
ἄλλο πάρεξ τοῦ ἐόντος, ἐπεὶ τό γε Μοῖρ᾿ ἐπέδησεν
οὖλον ἀκίνητόν τ᾿ ἔμεναι· τῶι πάντ᾿ ὄνομ(α) ἔσται,
ὅσσα βροτοὶ κατέθεντο πεποιθότες εἶναι ἀληθῆ,
γίγνεσθαί τε καὶ ὄλλυσθαι, εἶναί τε καὶ οὐχί, 40
καὶ τόπον ἀλλάσσειν διά τε χρόα φανὸν ἀμείβειν.
αὐτὰρ ἐπεὶ πεῖρας πύματον, τετελεσμένον ἐστί
πάντοθεν, εὐκύκλου σφαίρης ἐναλίγκιον ὄγκωι,
μεσσόθεν ἰσοπαλὲς πάντηι· τὸ γὰρ οὔτε τι μεῖζον
οὔτε τι βαιότερον πελέναι χρεόν ἐστι τῆι ἢ τῆι. 45
οὔτε γὰρ οὐκ ἐὸν ἔστι, τό κεν παύοι μιν ἱκνεῖσθαι
εἰς ὁμόν, οὔτ᾿ ἐὸν ἔστιν ὅπως εἴη κεν ἐόντος
τῆι μᾶλλον τῆι δ᾿ ἧσσον, ἐπεὶ πᾶν ἐστιν ἄσυλον·
οἷ γὰρ πάντοθεν ἶσον, ὁμῶς ἐν πείρασι κύρει.
ἐν τῶι σοι παύω πιστὸν λόγον ἠδὲ νόημα 50
ἀμφὶς ἀληθείης· δόξας δ᾿ ἀπὸ τοῦδε βροτείας
μάνθανε κόσμον ἐμῶν ἐπέων ἀπατηλὸν ἀκούων.
μορφὰς γὰρ κατέθεντο δύο γνώμας ὀνομάζειν·
τῶν μίαν οὐ χρεών ἐστιν ᾿ἐν ὧι πεπλανημένοι εἰσίν᾿
τἀντία δ᾿ ἐκρίναντο δέμας καὶ σήματ᾿ ἔθεντο 55
χωρὶς ἀπ᾿ ἀλλήλων, τῆι μὲν φλογὸς αἰθέριον πῦρ,
ἤπιον ὄν, μέγ᾿ (ἀραιὸν) ἐλαφρόν, ἑωυτῶι πάντοσε τωὐτόν,
τῶι δ᾿ ἑτέρωι μὴ τωὐτόν· ἀτὰρ κἀκεῖνο κατ᾿ αὐτό
τἀντία νύκτ᾿ ἀδαῆ, πυκινὸν δέμας ἐμβριθές τε.
τόν σοι ἐγὼ διάκοσμον ἐοικότα πάντα φατίζω, 60
ὡς οὐ μή ποτέ τίς σε βροτῶν γνώμη παρελάσσηι.


Dernière édition par neopilina le Dim 29 Sep 2013 - 14:18, édité 2 fois

_________________
C'est à pas de colombes que les Déesses s'avancent.
" Tout Étant est à la fois a priori Donné (c'est, il est, et ça suffit pour commencer) et Suspect, parce que Mien (c'est, ça existe, par, via et pour Moi) ", " Savoir guérit, forge. Et détruit tout ce qui doit l'être ", ou, équivalents, " Tout l'Inadvertancier constitutif doit disparaître ", " Le progrès, c'est la liquidation du Sujet empirique, notoirement névrotique, par la connaissance ". " Il faut régresser et recommencer, en conscience ". Moi.
neopilina
neopilina
Digressi(f/ve)
Digressi(f/ve)

Nombre de messages : 7511
Date d'inscription : 31/10/2009

Revenir en haut Aller en bas

Le poème de Parménide. Empty Re: Le poème de Parménide.

Message par neopilina Sam 28 Sep 2013 - 20:20

.(58-120 K., 62-124. St.) 1-52 SIMPL., phys. 144, 29 (nach 28 A 21)

ἔχει δὲ οὑτωσὶ τὰ μετὰ τὴν τοῦ μὴ ὄντος ἀναίρεσιν· (145) ᾿μοῦνος ... ἀκούων᾿.

1-14 DERS. 78, 5 (nach B 7, 2)

ἐπάγει ᾿μοῦνος ... πολλὰ μάλα᾿ καὶ παραδίδωσι λοιπὸν τὰ τοῦ κυρίως ὄντος σημεῖα· ᾿ὡς ἀγένητον ... πέδηισιν᾿. ταῦτα δὴ περὶ τοῦ κυρίως ὄντος λέγων ἐναργῶς ἀποδείκνυσιν, ὅτι ἀγένητον τοῦτο τὸ ὄν· οὔτε γὰρ ἐξ ὄντος· οὐ γὰρ προϋπῆρχεν ἄλλο ὄν· οὔτε ἐκ τοῦ μὴ ὄντος· οὐδὲ γὰρ ἔστι τὸ μὴ ὄν. καὶ διὰ τί δὴ τότε, ἀλλὰ μὴ καὶ πρότερον ἢ ὕστερον ἐγένετο; ἀλλ᾿ οὐδὲ ἐκ τοῦ πῆι μὲν ὄντος πῆι δὲ μὴ ὄντος, ὡς τὸ γενητὸν γίνεται (neuplatonische Vprstellung) οὐ γὰρ ἂν τοῦ ἁπλῶς ὄντος προϋπάρχοι τὸ πῆι μὲν ὂν πῆι δὲ μὴ ὄν, ἀλλὰ μετ᾿ αὐτὸ ὑφέστηκε.

3-4 CLEM. strom. V, 113

Παρμενίδης δὲ ... ὧδέ πως περὶ τοῦ θεοῦ γράφει· ᾿πολλὰ ... ἀτρεμὲς ἠδ᾿ ἀγένητον᾿.

38 PLATO, Theaet. 180d

ἄλλοι αὖ τἀναντία τούτοις ἀπεφήναντο ᾿οἷον ... ὄνομ᾿ εἶναι᾿ καὶ ἄλλα ὅσα Μέλισσοί τε καὶ Παρμενίδαι ἐναντιούμενοι πᾶσι τούτοις διισχυρίζονται.

39 vgl. MELISSOS 30 B 8

εἰ γὰρ ἔστι γῆ καὶ ὕδωρ ... καὶ τὰ ἄλλα ὅσα φασὶν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀληθῆ.

42 vgl. SIMPL, phys. 147, 13

εἴπερ ἕν ἐστι ᾿ὁμοῦ τὸ πᾶν᾿ (5) καὶ ᾿πεῖρας πύματον᾿.

43–45 PLAT, Soph. 244e

εἰ τοίνυν ὅλον ἐστὶν ὥσπερ καὶ Παρμενίδης λέγει ᾿πάντοθεν ... τῆι ἢ τῆι᾿, τοιοῦτόν γε ὂν τὸ ὂν μέσον τε καὶ ἔσχατα ἔχει.

EUDEM, bei Simpl., phys. 143, 4

ὥστε οὐδὲ τῶι οὐρανῶι ἐφαρμόττει τὰ παρ᾿ αὐτοῦ λεγόμενα, ὥς τινας ὑπολαβεῖν ὁ Εὔδημός φησιν (fr. 13 Sp.) ἀκούσαντας τοῦ ᾿πάντοθεν ... ὄγκωι᾿· οὐ γὰρ ἀδιαίρετος ὁ οὐρανός, ἀλλ᾿ οὐδὲ ὅμοιος σφαίραι, ἀλλὰ σφαῖρά ἐστιν ἡ τῶν φυσικῶν ἀκριβεστάτη.

44. ARIST., phys III, 6; p. 207a15

βέλτιον οἰητέον Παρμενίδην Μελίσσου εἰρηκέναι· ὁ μὲν γὰρ τὸ ἄπειρον ὅλον φησίν, ὁ δὲ τὸ ὅλον πεπεράνθαι ᾿μεσσόθεν ἰσοπαλές᾿.

50-61 SIMPL., phys. 38, 28

συμπληρώσας γὰρ τὸν περὶ τοῦ νοητοῦ λόγον ὁ Παρμενίδης ἐπάγει ταυτί ... ᾿ἐν τῶι ... παρελάσσηι᾿.

50-59 SIMPL., phys. 30, 13

μετελθὼν δὲ ἀπὸ τῶν νοητῶν ἐπὶ τὰ αἰσθητὰ ὁ Παρμενίδης ἤτοι ἀπὸ ἀληθείας, ὡς αὐτός φησιν, ἐπὶ δόξαν ἐν οἷς λέγει ᾿ἐν τῶι ... ἀκούων᾿, τῶν γενητῶν ἀρχὰς καὶ αὐτὸς στοιχειώδεις μὲν τὴν πρώτην ἀντίθεσιν ἔθετο, ἣν φῶς καλεῖ καὶ σκότος <ἢ> πῦρ καὶ γῆν ἢ πυκνὸν καὶ ἀραιὸν ἢ ταὐτὸν καὶ ἕτερον, λέγων ἐφεξῆς τοῖς πρότερον παρακειμένοις ἔπεσιν ᾿μορφὰς ... ἐμβριθές τε᾿.

52 SIMPL., phys. 147, 28

ἀπατηλὸν καλεῖ τῶν ἐπῶν τὸν κόσμον τὸν περὶ τὰς βροτείους δόξας.

53-59. -- -- 179, 31

καὶ γὰρ οὗτος ἐν τοῖς πρὸς δόξαν ᾿θερμὸν καὶ ψυχρὸν ἀρχὰς ποιεῖ· ταῦτα δὲ προσαγορεύει πῦρ καὶ γῆν (Arist. p. 188a 20) καὶ φῶς καὶ νύκτα ἤτοι σκότος·᾿ λέγει γὰρ μετὰ τὰ περὶ ἀληθείας (p. 180) ᾿μορφὰς ... ἐμβριθές τε᾿.

9. (121-124 K., 125-128 St.) SIMPL., phys. 180, 8 (nach. 8. 59)

καὶ μετ᾿ ὀλίγα πάλιν

αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα φάος καὶ νὺξ ὀνόμασται
καὶ τὰ κατὰ σφετέρας δυνάμεις ἐπὶ τοῖσί τε καὶ τοῖς,
πᾶν πλέον ἐστὶν ὁμοῦ φάεος καὶ νυκτὸς ἀφάντου
ἴσων ἀμφοτέρων, ἐπεὶ οὐδετέρωι μέτα μηδέν.

καὶ ὅτι ἀρχαὶ ἄμφω καὶ ὅτι ἐναντίαι δηλοῦται.

10. (132-138K., p. 797 St.) CLEM., Strom. V, 138

ἀφικόμενος οὖν ἐπὶ τὴν ἀληθῆ μάθησιν ὁ βουλόμενος ἀκουέτω μὲν Παρμενίδου τοῦ ᾿Ελεάτου ὑπισχνουμένου

εἴσηι δ᾿ αἰθερίαν τε φύσιν τά τ᾿ ἐν αἰθέρι πάντα
σήματα καὶ καθαρᾶς εὐαγέος ἠελίοιο
λαμπάδος ἔργ᾿ ἀίδηλα καὶ ὁππόθεν ἐξεγένοντο,
ἔργα τε κύκλωπος πεύσηι περίφοιτα σελήνης
καὶ φύσιν, εἰδήσεις δὲ καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχοντα
ἔνθεν (μὲν γὰρ) ἔφυ τε καὶ ὥς μιν ἄγουσ(α) ἐπέδησεν ᾿Ανάγκη
πείρατ᾿ ἔχειν ἄστρων.

Cfr. Plútarchos, Adversus Colototem 1114b:

ὅς γε καὶ διάκοσμον πεποίηται καὶ στοιχεῖα μιγνὺς τὸ λαμπρὸν καὶ σκοτεινὸν ἐκ τούτων τὰ φαινόμενα πάντα καὶ διὰ τούτων ἀποτελεῖ· καὶ γὰρ περὶ γῆς εἴρηκε πολλὰ καὶ περὶ οὐρανοῦ καὶ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ γένεσιν ἀνθρώπων ἀφήγηται· καὶ οὐδὲν ἄρρητον ὡς ἀνὴρ ἀρχαῖος ἐν φυσιολογίαι καὶ συνθεὶς γραφὴν ἰδίαν, οὐκ ἀλλοτρίας διαφθοράν, τῶν κυρίων παρῆκεν.

εἴσηι δ᾿ αἰθερίαν τε φύσιν τά τ᾿ ἐν αἰθέρι πάντα
σήματα καὶ καθαρᾶς εὐαγέος ἠελίοιο
λαμπάδος ἔργ᾿ ἀίδηλα καὶ ὁππόθεν ἐξεγένοντο,
ἔργα τε κύκλωπος πεύσηι περίφοιτα σελήνης
καὶ φύσιν, εἰδήσεις δὲ καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχοντα
ἔνθεν (μὲν γὰρ) ἔφυ τε καὶ ὥς μιν ἄγουσ(α) ἐπέδησεν ᾿Ανάγκη
πείρατ᾿ ἔχειν ἄστρων.

11 (139-142 K., 129-132 St.) SIMPL. cael. 559, 20

Παρμενίδης δὲ περὶ τῶν αἰσθητῶν ἄρξασθαί φησι λέγειν·

πῶς γαῖα καὶ ἥλιος ἠδὲ σελήνη
αἰθήρ τε ξυνὸς γάλα τ᾿ οὐράνιον καὶ ὄλυμπος
ἔσχατος ἠδ᾿ ἄστρων θερμὸν μένος ὡρμήθησαν
γίγνεσθαι.

καὶ τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων μέχρι τῶν μορίων τῶν ζώιων τὴν γένεσιν παραδίδωσι.

12.

αἱ γὰρ στεινότεραι πλῆντο πυρὸς ἀκρήτοιο,
αἱ δ᾿ ἐπὶ ταῖς νυκτός, μετὰ δὲ φλογὸς ἵεται αἶσα·
ἐν δὲ μέσωι τούτων δαίμων ἣ πάντα κυβερνᾶι·
πάντα γὰρ <ἣ> στυγεροῖο τόκου καὶ μίξιος ἄρχει
πέμπουσ᾿ ἄρσενι θῆλυ μιγῆν τό τ᾿ ἐναντίον αὖτις
ἄρσεν θηλυτέρωι.

(125- 130 K., 133-138 St.) 1-3 SIMPL. phys. 39, 12 (nach fr. 8, 61)

μετ᾿ ὀλίγα δὲ πάλιν περὶ τῶν δυεῖν στοιχείων εἰπὼν ἐπάγει καὶ τὸ ποιητικὸν λέγων

οὕτως ᾿αἱ γὰρ ... κυβερνᾶι᾿.

2-6 Ebenda 31, 10

καὶ ποιητικὸν δὲ αἴτιον οὐ σωμάτων μόνον τῶν ἐν τῆι γενέσει ἀλλὰ καὶ ἀσωμάτων τῶν τὴν γένεσιν συμπληρούντων σαφῶς παραδέδωκεν ὁ Παρμενίδης λέγων· ᾿αἱ δ᾿ ἐπὶ ... θηλυτέρωι᾿.

4 Ebenda, 14

καὶ ποιητικὸν αἴτιον ἐκεῖνος μὲν ἓν κοινὸν τὴν ἐν μέσωι πάντων ἱδρυμένην καὶ πάσης γενέσεως αἰτίαν δαίμονα τίθησιν. Vgl. A 37.

αἱ γὰρ στεινότεραι πλῆντο πυρὸς ἀκρήτοιο,
αἱ δ᾿ ἐπὶ ταῖς νυκτός, μετὰ δὲ φλογὸς ἵεται αἶσα·
ἐν δὲ μέσωι τούτων δαίμων ἣ πάντα κυβερνᾶι·
πάντα γὰρ <ἣ> στυγεροῖο τόκου καὶ μίξιος ἄρχει
πέμπουσ᾿ ἄρσενι θῆλυ μιγῆν τό τ᾿ ἐναντίον αὖτις
ἄρσεν θηλυτέρωι.

13. (131 K. 139 St.) ARIST., Metaph. I, 4; p. 984b 23

ὑποπτεύσειε δ᾿ ἄν τις ῾Ησίοδον πρῶτον ζητῆσαι τὸ τοιοῦτον, κἂν εἴ τις ἄλλος ἔρωτα ἢ ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς οὖσιν ἔθηκεν ὡς ἀρχὴν οἷον καὶ Παρμενίδης· οὗτος γὰρ κατασκευάζων τὴν τοῦ παντὸς γένεσιν ᾿πρώτιστον μέν᾿, φησίν, ᾿῎Ερωτα θεῶν μητίσατο πάντων᾿.

PLUT., Amat. 13; p. 756f

διὸ Παρμενίδης μὲν ἀποφαίνει τὸν ῎Ερωτα τῶν ᾿Αφροδίτης ἔργων πρεσβύτατον ἐν τῆι κοσμογονίαι γράφων ᾿πρώτιστον ... πάντων᾿.

SIMPL. physica 39, 18 (nach fr. 12, 3)

ταύτην καὶ θεῶν αἰτίαν εἶναί φησι λέγων ᾿πρώτιστον θεῶν μητίσατο πάντων᾿ ... καὶ τὰς ψυχὰς πέμπειν ποτὲ μὲν ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς εἰς τὸ ἀειδές, ποτὲ δὲ ἀνάπαλίν φησιν.

πρώτιστον μὲν ῎Ερωτα θεῶν μητίσατο πάντων ...

14. (143 K., 140 St.) PLUT. Colot. 15; p. 1116a

οὐδὲ γὰρ ὁ πῦρ μὴ λέγων εἶναι τὸν πεπυρωμένον σίδηρον ἢ τὴν σελήνην ἥλιον, ἀλλὰ κατὰ Παρμενίδην
νυκτιφαὲς περὶ γαῖαν ἀλώμενον ἀλλότριον φῶς
ἀναιρεῖ σιδήρου χρῆσιν ἢ σελήνης φύσιν.

15. (144 K, 141 St.) PLUT., de fac. lun. 16, 6; p. 929a

τῶν ἐν οὐρανῶι τοσούτων τὸ πλῆθος ὄντων μόνη φωτὸς ἀλλοτρίου δεομένη περίεισι (Σεληνη) κατὰ Παρμενίδης

αἰεὶ παπταίνουσα πρὸς αὐγὰς ἠελίοιο.

16. (145-148 K., 149-152 St.) ARIST.Metaph. IV, 5, 1009b 21 (vgl. A 46)

ὡς γὰρ ἕκαστος ἔχει κρᾶσιν μελέων πολυπλάγκτων,
τὼς νόος ἀνθρώποισι παρίσταται· τὸ γὰρ αὐτό
ἔστιν ὅπερ φρονέει μελέων φύσις ἀνθρώποισιν
καὶ πᾶσιν καὶ παντί· τὸ γὰρ πλέον ἐστὶ νόημα.

17. (149 K., 142 St.). GALEN., In Epid. VI, 48 (XVII A 1002 K.)

τὸ μέντοι ἄρρεν ἐν τῶι δεξιῶι μέρει τῆς μήτρας κυΐσκεσθαι καὶ ἄλλοι τῶν παλαιοτάτων ἀνδρῶν εἰρήκασιν. ὁ μὲν γὰρ Παρμενίδης οὕτως ἔφη·
δεξιτεροῖσιν μὲν κούρους, λαιοῖσι δὲ κούρας ...

18 (150-155 K., 143-148 St. ) 1-6 CAEL. AURELIANUS. Morb. chron. IV, 9; p. 116 Sichard. (Bas. 1529)

Parmenides libris quos de natura scripsit, eventu inquit conceptionis molles aliquando seu subactos homines generari. cuius quia graecum est epigramma, et hoc versibus intimabo. latinos enim ut potui simili modo composui, ne linguarum ratio misceretur. ‘femina ... sexum’. vult enim seminum praeter materias esse virtutes (cfr. δυνάμεις B 9, 2), quae si se ita miscuerint, ut eiusdem corporis faciant unam, congruam sexui generent voluntatem si autem permixto semine corporeo virtutes separatae permanserint, utriusque veneris natos adpetentia sequatur.

femina virque simul Veneris cum germina miscent,
venis informans diverso ex sanguine virtus
temperiem servans bene condita corpora fingit.
nam si virtutes permixto semine pugnent
nec faciant unam permixto in corpore, dirae
nascentem gemino vexabunt semine sexum.

19. (157-159 K., 153-155 St.) SIMPL. cael. 558, 8

παραδοὺς δὲ τὴν τῶν αἰσθητῶν διακόσμησιν ἐπήγαγε πάλιν·

οὕτω τοι κατὰ δόξαν ἔφυ τάδε καί νυν ἔασι
καὶ μετέπειτ᾿ ἀπὸ τοῦδε τελευτήσουσι τραφέντα·
τοῖς δ᾿ ὄνομ᾿ ἄνθρωποι κατέθεντ᾿ ἐπίσημον ἑκάστωι.

_________________
C'est à pas de colombes que les Déesses s'avancent.
" Tout Étant est à la fois a priori Donné (c'est, il est, et ça suffit pour commencer) et Suspect, parce que Mien (c'est, ça existe, par, via et pour Moi) ", " Savoir guérit, forge. Et détruit tout ce qui doit l'être ", ou, équivalents, " Tout l'Inadvertancier constitutif doit disparaître ", " Le progrès, c'est la liquidation du Sujet empirique, notoirement névrotique, par la connaissance ". " Il faut régresser et recommencer, en conscience ". Moi.
neopilina
neopilina
Digressi(f/ve)
Digressi(f/ve)

Nombre de messages : 7511
Date d'inscription : 31/10/2009

Revenir en haut Aller en bas

Le poème de Parménide. Empty Re: Le poème de Parménide.

Message par neopilina Ven 27 Déc 2013 - 13:23

Wouarf ! J'ai trouvé cette traduction de Jean-Paul Dumont, qui a traduit le poème pour " Les présocratiques " de " La pléiade ", en ligne, il en coutera 18 feuilles :

http://www.pilefacebis.com/sollers/IMG/pdf/parmenide_dumont.pdf

On a le texte, une traduction, et un apparat philologique, c'est un splendide, vraiment, outil de travail. A imprimer, perforer, d'urgence !


Dernière édition par neopilina le Dim 29 Déc 2013 - 13:49, édité 1 fois

_________________
C'est à pas de colombes que les Déesses s'avancent.
" Tout Étant est à la fois a priori Donné (c'est, il est, et ça suffit pour commencer) et Suspect, parce que Mien (c'est, ça existe, par, via et pour Moi) ", " Savoir guérit, forge. Et détruit tout ce qui doit l'être ", ou, équivalents, " Tout l'Inadvertancier constitutif doit disparaître ", " Le progrès, c'est la liquidation du Sujet empirique, notoirement névrotique, par la connaissance ". " Il faut régresser et recommencer, en conscience ". Moi.
neopilina
neopilina
Digressi(f/ve)
Digressi(f/ve)

Nombre de messages : 7511
Date d'inscription : 31/10/2009

Revenir en haut Aller en bas

Le poème de Parménide. Empty Re: Le poème de Parménide.

Message par Courtial Sam 28 Déc 2013 - 18:02

Merci pour le texte.
Je ne peux plus le lire, hélas.

Courtial
Digressi(f/ve)
Digressi(f/ve)

Nombre de messages : 2030
Date d'inscription : 03/07/2008

Revenir en haut Aller en bas

Le poème de Parménide. Empty Re: Le poème de Parménide.

Message par neopilina Sam 22 Nov 2014 - 1:30

Dans la seconde partie de son poème, Parménide accorde toute la place qui est la sienne à la science, en des termes très fermes, ce qui a bien perturbé tous ceux qui se sont un jour penchés sur ce texte en quête de l'intelligence de son unité. Le principal message du poème, celui qui asséné, ressassé, répété, c'est que malgré l'intérêt tout à fait réel de la science, " l'âme du monde ", du, des Sujets bien sûr, est métaphysique. L'Être du poème si on actualise le propos en termes contemporains c'est, volet scientifique écarté donc, tout ce qui fait l'aspect sensible du Monde, c'est à dire " tout ce qui est, vaut, fait Sens ".
A la science, le monde.
A la métaphysique et consorts, le Monde.

J'ai énormément lu et médité sur la Grèce géométrique ( Regardez ces céramiques. L'énigme, " le miracle ", grecs sont déjà tout entiers là, sautent à la figure. ), la Grèce dite " archaïque ", les présocratiques, Parménide, les éléates, etc. J'ai beaucoup d'éditions du poème. Mais je n'ai pas celle de Marcel Conche. J'ai son " Anaximandre " et son " Héraclite " depuis plus de 20 ans. Quelque chose me chagrinait. J'illustre avec un exemple. Le quatrième de couverture de son " Parménide " indique, je cite et souligne : "

Quatrième de couverture.
Selon Héraclite, " tout s'écoule " à savoir tous les prétendus " étants ", mais le monde lui-même demeure comme l'écrin où les étants brillent et scintillent tour à tour. Sous l'influence d'Anaximandre, pour qui le moment de l'épuisement et de la mort, qui advient inévitablement pour les êtres finis, advient aussi pour le monde, Parménide radicalise la pensée d'Héraclite : comme tout ce qui est au monde, le monde lui-même est à la merci de la puissance universelle et annihilante du temps. Reste pourtant ce sur quoi le temps n'a aucune prise : non ce qu'il y a, mais le fait même qu'il y ait. Comme, chez Héraclite, le logos nous fait saisir l'éternelle vérité du devenir, chez Parménide, le logos nous fait saisir l'éternelle vérité de l'être; mais cette seconde vérité n'annule pas la première. Qu'en est-il de l'être ? L'être n'est que la Présence, la présence sans trace d'absence, donc sans passé ni futur. Elle est le Site où tout bouge mais qui ne bouge pas, l'Ouverture où jamais ne cesse l'accueil de ce qui a lieu ".

Ce que j'ai souligné ce n'est pas Parménide, ce n'est pas éléate, ce n'est même pas, topologiquement, structurellement, donc, grec, conforme au Monde grec " archaïque ", présocratique ( Qui est aussi, complétement, celui de Socrate et Platon. Autre débat, sur ce terme éminemment malheureux à une foule de titres. ). C'est du Heidegger, rien que du pur Heidegger. Il faut être aussi clair que possible : c'est un contre-sens topologique radical. Les soi disant " Site ", " Ouverture ", de l'actualisation, de la manifestation, de ce qui est, de ce qu'il y a, et du fait même qu'il y a, c'est ici, l'aspect sensible du Monde. Il est littéralement à contre-sens ! Sinon, stricto sensu, l'Être, c'est le continuum, l'infini, ontologiques, un pur intelligible absolument indéterminé, et rien d'autre. Quoi que ce soit d'autre en plus, ce n'est donc plus de l'Être. Parménide rame dans son poème, même pour lui c'est encore loin d'être clair. Tout ceux qui sont en mesure de le lire le disent, pire, en plus des difficultés inhérentes à ce discours radicalement innovant, il a absolument tenu à versifier, et les spécialistes sont quasi-unanimes, cela se voit, s'en ressent, a été préjudiciable, a donné un texte visiblement maladroit, laborieux, amoindri, imprécis, frustrant ( Jean-Paul Dumont par contre le range " au panthéon des grands poètes-philosophes ou poètes-savants, aux cotés d'Empédocle ou de Lucrèce ", Proclus trouve le poème plutôt correctement versifié que réellement poétique, et Jean Beaufret s'étonne d'y trouver un des plus beaux, selon lui donc, vers grecs. ). Alors que les mêmes n'ont pas assez de mots pour encenser la prose de Zénon dans ces fragments 1, 2 et 3, et ce à tous les points de vue, esthétique et intellectuel, un très élégant attique aussi soigné que serré, manifestant une pénétration, une puissance, logiques hors normes, où chaque mot a été pesé et positionné sciemment. Il a adapté sa langue ionienne, ce qui atteste bien un séjour durable à Athènes. Voyage beaucoup plus hypothétique pour Parménide. Sans rejeter l'hypothèse d'une rencontre entre un Socrate très jeune et un Parménide âgé, il est a contrario bien certain que le " Parménide " mis en scène par Platon est une invraisemblable caricature, que ni Socrate ni Parménide n'auraient parlé ainsi. L'éléatisme, grâce à une foule de progrès en tous genres advenus depuis, peut progresser, affiner. Il est d'abord une impulsion fondatrice. Le continuum immanent c'est bien celui constitué par les Étants, tout ce qui est, vaut, fait Sens, induit, cause, etc., en clair, c'est le continuum métaphysique. C'est bien lui " le Nuage sans indice de l'Alètheia ", le Domaine des Dieux, le Lieu du métaphysique. On comprend de facto, qu'il est très bon d'être au mieux et au plus près en Lisière. L'animisme a toujours eu raison, il a encore raison, nous sommes tous des animistes, il " suffisait " d'ajouter métaphysique. Il ne reste plus qu'à dire ( Redire. ) où, le plus concrètement qui soit, se trouve le métaphysique, à partir d'où il influe sur la pensée, la conscience, le " je ", d'une part, d'où  il conditionne, conforme, le Monde du Sujet, d'autre part, où sont générés les Étants : l'A priori, l'En-Soi, le " Je ". Qui est aussi, il faut l'ajouter avec la plus grande célérité, le siège du névrotique.

Jean Zafiropulo aux " Belles Lettres " a consacré une série de quatre ouvrages à quelques présocratiques. Le premier volume, son " Anaxagore ", de 1948, est très mal titré. Comme il se doit il fallait bien d'abord, pour comprendre un tant soit peu ces hommes, renouer avec leur Monde, leur époque, le contexte, ce que fait Zafiropulo. La première partie de l'ouvrage s'intitule " Le mythe grec traditionnel de Thalès à Platon " et constitue largement plus de la moitié de l'ouvrage. Je le conseille à ceux que cela pourrait intéresser. C’est le genre de cas où renouer un tant soit peu avec le contexte est capital : même Aristote ne les comprend déjà plus.

_________________
C'est à pas de colombes que les Déesses s'avancent.
" Tout Étant est à la fois a priori Donné (c'est, il est, et ça suffit pour commencer) et Suspect, parce que Mien (c'est, ça existe, par, via et pour Moi) ", " Savoir guérit, forge. Et détruit tout ce qui doit l'être ", ou, équivalents, " Tout l'Inadvertancier constitutif doit disparaître ", " Le progrès, c'est la liquidation du Sujet empirique, notoirement névrotique, par la connaissance ". " Il faut régresser et recommencer, en conscience ". Moi.
neopilina
neopilina
Digressi(f/ve)
Digressi(f/ve)

Nombre de messages : 7511
Date d'inscription : 31/10/2009

Revenir en haut Aller en bas

Le poème de Parménide. Empty Re: Le poème de Parménide.

Message par Bergame Sam 30 Juil 2016 - 11:34

neopilina a écrit:Wouarf ! J'ai trouvé cette traduction de Jean-Paul Dumont, qui a traduit le poème pour " Les présocratiques " de " La pléiade ", en ligne :
http://www.pilefacebis.com/sollers/IMG/pdf/parmenide_dumont.pdf
On a le texte, une traduction, et un apparat philologique, c'est un splendide, vraiment, outil de travail. A imprimer, perforer, d'urgence !

Oui, il est intéressant, ce commentaire.
Par exemple, p.14, il me fait noter que l'être est défini par ce qu'il n'est pas. Paradoxe, évidemment, puisque l'être est. Mais qu'est-il ? Il est ce que le non-être n'est pas. Une pure abstraction qui n'est accessible qu'au travers de la logique. Mais en même temps, la logique ne dit pas, et ne peut pas dire, ce qui est ; elle dit ce qui n'est pas.

Du coup, je reviens à deux éléments du texte, qui me frappent maintenant davantage :
- Il est singulier que le Justice (Dikè) soit aussi présente dans le texte. On peut se demander ce que la justice a à voir avec tout ca. Pour moi, Parménide emploie "justice" en lieu et place de "logique" ou, plus précisément, "rationalité".
- C'est tout aussi singulier que l'"autre voie", celle qui dit que le non-être est, soit présentée dans le texte comme la plus commune, la plus habituelle.

Arf, à moins bien sûr de ramener le non-être à l'opinion, j'oubliais... Le poème de Parménide. 4017359721

_________________
...que vont charmant masques et bergamasques...
Bergame
Bergame
Persona
Persona

Nombre de messages : 4282
Date d'inscription : 03/09/2007

Revenir en haut Aller en bas

Le poème de Parménide. Empty Re: Le poème de Parménide.

Message par neopilina Sam 30 Juil 2016 - 18:56

Bergame a écrit:- Il est singulier que le Justice (Dikè) soit aussi présente dans le texte. On peut se demander ce que la justice a à voir avec tout ca ...

C'est allégorique, Parménide imite très manifestement Homère et Hésiode ( Y compris en tenant absolument à versifier, ce qui a été préjudiciable à un propos déjà particulièrement ardu, on voit clairement qu'il rame. ), et est pleinement un homme de la " Grèce archaïque ". Socrate et Platon l'entendent encore un tout petit peu, mais bien plus participent complétement à la transition vers la " Grèce classique ". Quant à Aristote, génie incontesté, pas de souci, il n'entend plus cette période, ses auteurs, il n'est plus ici qu'une source. Cette méconnaissance de la Grèce dite archaïque cause des torts absolument prodigieux, catastrophiques, à une intelligence globale un tant soit peu correcte de la philosophie grecque ( C'est mon plus grands point commun avec Heidegger. ).

Il reste des " Anaxagore " de Zafiropulo d'occasion, voir message ci-dessus, je le conseille vivement pour sa première partie qui est un essai en soi : "  " Le mythe grec traditionnel de Thalès à Platon " et constitue largement plus de la moitié de l'ouvrage. Je le conseille à ceux que cela pourrait intéresser. C’est le genre de cas où renouer un tant soit peu avec le contexte est capital : même Aristote ne les comprend déjà plus ".

_________________
C'est à pas de colombes que les Déesses s'avancent.
" Tout Étant est à la fois a priori Donné (c'est, il est, et ça suffit pour commencer) et Suspect, parce que Mien (c'est, ça existe, par, via et pour Moi) ", " Savoir guérit, forge. Et détruit tout ce qui doit l'être ", ou, équivalents, " Tout l'Inadvertancier constitutif doit disparaître ", " Le progrès, c'est la liquidation du Sujet empirique, notoirement névrotique, par la connaissance ". " Il faut régresser et recommencer, en conscience ". Moi.
neopilina
neopilina
Digressi(f/ve)
Digressi(f/ve)

Nombre de messages : 7511
Date d'inscription : 31/10/2009

Revenir en haut Aller en bas

Le poème de Parménide. Empty Re: Le poème de Parménide.

Message par neopilina Sam 4 Mar 2017 - 3:07

Si on ajoute une troisième dimension spatiale à mon dessin, schéma, constitués de 3 cercles concentriques, considéré globalement, c'est à dire " tout le est ", on obtient une sphère, en grec, " sphairos ". Celui du poème ? Bien sûr ( Également présent chez Empédocle, soi dit en passant. ), et en mieux ! C'est à dire ayant levé l'aporie, la difficulté, où se trouve acculée la philosophie grecque : entériner la différence épistémologique entre sens et Sens, disciplines du sens, ce que nous nommons la science, et disciplines du Sens, du Sujet, selon telles ou telles perspectives, visées, etc. Voilà comment la pensée peut sortir du bocal que la philosophie elle-même a créé, via cogito et consorts, de façon générale, en portant gravement atteinte au Lien qui relie a priori, inconsciemment, tout Sujet à, cogito, Son Monde, en essayant de le décrire ! Voilà comment dialectiquement, en prenant un objet sphérique en main, je peux en pensée tenir en main l'univers au complet, c'est à dire, philosophiquement dit, " tout le est ", que la philosophie nomme la Nature. J'ai nommé cette opération, manoeuvre, la main de fer éléate, absolument rien de plus justifié. De fait, avec et depuis Parménide et son infernal bras armé, Zénon, la philosophie grecque, puis occidentale, est dans la dite difficulté, et y restera, resta !

_________________
C'est à pas de colombes que les Déesses s'avancent.
" Tout Étant est à la fois a priori Donné (c'est, il est, et ça suffit pour commencer) et Suspect, parce que Mien (c'est, ça existe, par, via et pour Moi) ", " Savoir guérit, forge. Et détruit tout ce qui doit l'être ", ou, équivalents, " Tout l'Inadvertancier constitutif doit disparaître ", " Le progrès, c'est la liquidation du Sujet empirique, notoirement névrotique, par la connaissance ". " Il faut régresser et recommencer, en conscience ". Moi.
neopilina
neopilina
Digressi(f/ve)
Digressi(f/ve)

Nombre de messages : 7511
Date d'inscription : 31/10/2009

Revenir en haut Aller en bas

Le poème de Parménide. Empty Re: Le poème de Parménide.

Message par neopilina Mer 3 Mai 2023 - 1:49

Omer Desseres a écrit:Je sais que tu adores littéralement la poésie de Parménide. Tes écrits le prouvent hors de tout doute. Je sais aussi que tu ne me demandes pas de lire Parménide.
Sache que j'adore littéralement la poésie de Lucrèce, mais que mes écrits manquent pour le prouver hors de tout doute. Sache également que je ne te demande pas de lire Lucrèce.
Je ne céderai pas à la tentation de dire " comprenne qui pourra ". Je sais quelle est la nature qui te permet de comprendre immédiatement bien des choses ...

Je suis bien certain de l'avoir dit, sur ce fil ou un autre. Rien de grave, les années passent, nous bavardons. D'abord. Je n'entends pas la poésie, prendre du plaisir grâce à la poésie, c'est une expérience que je ne peux pas faire. C'est comme ça. Ensuite, sur le thème " le poète Parménide ". C'est universellement acquis : que Parménide se soit entêté à vouloir nous causer philosophie en versifiant a été préjudiciable à son discours, il vit à une époque où on s'accroche encore, et les connaisseurs, les hellénistes, le disent, à cette merveille, alors déclinante, qu'a été l'hexamètre dactylique. Chronologiquement, c'est la fin. Même moi, qui ne lit pas le grec, je vois Parménide ramer pour nous dire ce qu'il a envie de nous dire parce qu'il veut le faire en vers. Parménide est un poète médiocre, même si, en passant, puisque l'intérêt de Parménide est philosophique et non poétique, littéraire, les hellénistes relèvent un très beau vers. Du temps que j'y suis, les hellénistes voient dans les Fragments I, II et III de Zénon, des chefs d'oeuvre de la prose attique (du dialecte d'Athènes donc), et ben, s'ils le disent, tant mieux ! Mais cette expérience là, je ne la ferais jamais. Mais donc ce n'est pas la forme qui m'intéresse, en plus dans le cas de Parménide, il aurait mieux fait de nous livrer une bonne prose. On aurait mieux compris. Pour finir, sans vouloir t'abasourdir, je n'ai pas lu Lucrèce : trop tardif et épicurien. Et Epicure appartient à l'une des deux grandes tendances grecques que je distingue : il y en a une, je vais dire des " positivistes forcenés ", qui ne renoncent jamais ou presque (1) à partir de Parménide, et une autre, d'emblée plus résignée quant aux capacités de l'esprit humain, à partir de Gorgias (LE Géant nihiliste).

(1) Même Platon, Aristote, une fois vieillards, en rabattent dans leurs ambitions, ça se voit, ça se lit. Ce n'est bien sûr pas un reproche. L'ironie la plus grinçante, c'est qu'on a remarqué tardivement, au XIX° siècle, que l'Aristote final peut être considéré, en l'état des textes actuellement disponibles, comme le plus ancien scientifique, au titre de la méthode, connu. Pour la énième fois, impossible de ne pas conseiller le " Aristote " de Werner Jaeger. Mais ce n'est pas l'Aristote final qui a été retenu par l'histoire. Alors pour la science, il faudra attendre le XVII° siècle !

_________________
C'est à pas de colombes que les Déesses s'avancent.
" Tout Étant est à la fois a priori Donné (c'est, il est, et ça suffit pour commencer) et Suspect, parce que Mien (c'est, ça existe, par, via et pour Moi) ", " Savoir guérit, forge. Et détruit tout ce qui doit l'être ", ou, équivalents, " Tout l'Inadvertancier constitutif doit disparaître ", " Le progrès, c'est la liquidation du Sujet empirique, notoirement névrotique, par la connaissance ". " Il faut régresser et recommencer, en conscience ". Moi.
neopilina
neopilina
Digressi(f/ve)
Digressi(f/ve)

Nombre de messages : 7511
Date d'inscription : 31/10/2009

Revenir en haut Aller en bas

Le poème de Parménide. Empty Re: Le poème de Parménide.

Message par Vanleers Mer 3 Mai 2023 - 9:11

neopilina a écrit: Même Platon, Aristote, une fois vieillards, en rabattent dans leurs ambitions, ça se voit, ça se lit. Ce n'est bien sûr pas un reproche. L'ironie la plus grinçante, c'est qu'on a remarqué tardivement, au XIX° siècle, que l'Aristote final peut être considéré, en l'état des textes actuellement disponibles, comme le plus ancien scientifique, au titre de la méthode, connu. Pour la énième fois, impossible de ne pas conseiller le " Aristote " de Werner Jaeger. Mais ce n'est pas l'Aristote final qui a été retenu par l'histoire. Alors pour la science, il faudra attendre le XVII° siècle !

Je vous avais déjà fait connaître un texte de Jonathan Barnes qui montre que des Présocratiques sont les plus anciens scientifiques connus.
Je le cite à nouveau.

C’est dans Philosophie grecque pp. 4-5 – ouvrage collectif – PUF 1997

Jonathan Barnes a écrit: Les penseurs grecs ont, après Aristote, divisé la philosophie en trois parties : la logique ou l’étude de la raison dans toutes ses manifestations ; l’éthique, ou l’étude des mœurs et de la vie pratique ; la physique, ou l’étude de la nature, de la phusis, sous toutes ses formes. En se référant à cette triple partition, on a considéré les philosophes présocratiques comme des penseurs qui ont étudié la nature, c’est-à-dire comme des phusikoi. On pourrait supposer que la « physique » relève de la science plutôt que de la philosophie. (La physique moderne a emprunté son contenu, et pas seulement son nom, à la phusikê grecque.) Mais la distinction entre science et philosophie était inconnue des philosophes présocratiques, dont la pensée créatrice et originale n’aurait pas accepté d’être bornée par des frontières académiques.
Un phusikos étudie la phusis, la nature. Son but est assez simple : il veut décrire le monde naturel, et il veut l’expliquer. Cette tâche grandiose comprend des recherches particulières – l’astronomie, la météorologie (ou étude des météores), la minéralogie, la botanique, la zoologie, et enfin, l’anthropologie, qui comprend une explication des aspects sociaux, culturels et politiques de la vie humaine. De plus, un phusikos doit s’intéresser à des problèmes généraux, problèmes qui se présentent sous un jour plus philosophique. Comment l’univers a-t-il commencé ? Comment s’est-il développé ? Quelle est sa constitution fondamentale, quels sont ses éléments, ses principes ? Dans la Métaphysique, Aristote essaiera d’analyser la nature sous-jacente des substances ; dans son Histoire des animaux, il décrira entre autres la structure interne des crustacés : en chacune de ces entreprises, il se montrera l’héritier des phusikoi présocratiques.
Il va sans dire que ces premiers phusikoi ont tous échoué. S’ils ont droit à notre attention, ce n’est pas à cause de leurs réussites, ou des vérités qu’ils ont découvertes. Ce qui leur vaut de notre part une estime presque sans limites, c’est qu’ils ont osé étudier la nature pour elle-même, qu’ils ont, pour la première fois, affronté l’étude de la nature en se servant d’une manière de faire et d’une méthode qui deviendront la manière de faire et la méthode de la science et de la philosophie. En simplifiant beaucoup, on peut caractériser cette méthode à l’aide des trois rubriques suivantes : […]

Vanleers
Digressi(f/ve)
Digressi(f/ve)

Nombre de messages : 3510
Date d'inscription : 15/01/2017

Revenir en haut Aller en bas

Le poème de Parménide. Empty Re: Le poème de Parménide.

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum